Výchova a vzdělávání

Provoz MŠ je od 6,30 - 17,00 hod.

Pevně stanovená doba je v režimu dne stanovena pouze pro dobu jídla,
pobytu venku a odpoledního odpočinku. Ostatní doba je věnována plnění vzdělávacího programu ve třídách v rámci integrovaného vzdělávání s důrazem na prioritní význam spontánních her.

Nejvhodnější doba pro odchod - v poledne je od 12,15 - 12,30 hod.,

                                                      - odpoledne od 14,30 - 15,30 hod.

V 17,00 hod. se mateřská škola uzamyká.

 

Režim dne

6,30 -   7,30 hod. - doporučený příchod dětí do MŠ, volná hra a individuální práce s dětmi


7,30 -   8,30 hod. - volná, spontánní hra, individuální a skupinové činnosti

8,30 -   9,15 hod. - průběžná přesnídávka, didakticky zacílené činnosti, zájmové a                                                     nadstandardní aktivity, projekty ad.

9,15 -   9,45 hod.pokračování ve vzdělávání pomocí her a činností s plněním úkolů a cílů


9,45 - 11,45 hod.příprava na pobyt venku, pobyt venku, herní činnosti na zahradě MŠ,                                         vycházky do okolí biokoridoru Hloučela, ekologické aktivity v rámci                                             ekocentra Iris


11,45 - 12,10 hod. - oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí

12,15 - 14,00 hod. - čas vymezený na pohádku, spánek nebo klidové činnosti, individuální                                         práce s dětmi, jazykové chvilky, grafomotorická cvičení

14,15 - 14,30 hod. - odpolední svačina, samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha

14,30 - 17,00 hod. - odpolední zájmové aktivity, volná hra, spontánní hry, individuální práce

                                 s dětmi